تبلیغات
معبر هدایت - بیانات امام خامنه ای در دیدار پنجاه هزار فرمانده بسیج سراسر كشور - قسمت دوم
در فتنه و بلا ، در غوغا وتحیر و در میدان سخت انقلابی بودن ،نور خورشید انقلاب ، معبر را به ما نشان می دهد