تبلیغات
معبر هدایت - بیانات در دیدار معلمان و فرهنگیان سراسر کشور
در فتنه و بلا ، در غوغا وتحیر و در میدان سخت انقلابی بودن ،نور خورشید انقلاب ، معبر را به ما نشان می دهد